Konsultacje ws. odstrzału bobrów – tylko do 12 X

Do 12 X 2016 trwają konsultacje projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego na terenie województwa podlaskiego. 

Wzrost działalności środowiskowej bobrów w ostatnich latach, obok pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także małych zbiorników retencyjnych, zaczął też przyczyniać się do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka. Terenami szczególnie narażonymi na działalność bobrów są obszary wokół cieków wodnych i wód stojących, gdzie zwierzęta te znajdują dogodne warunki siedliskowe. Wartość odszkodowań wypłacanych za szkody powodowane przez bobry na terenie województwa podlaskiego systematycznie rośnie. Wartość wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzane przez bobry na terenie województwa podlaskiego w 2015 r. była wyższa o ponad 51% w porównaniu do wielkości szkód w roku 2008.

Według danych GUS w roku 2000 na terenie Polski populacja bobra wynosiła 24,4 tys. osobników, w 2011 r. 78,1 tys., w 2014 r. 100,2 tys. osobników, w tym w województwie podlaskim 15 tys. osobników.

Konsultowane zarządzenia są kontynuacją działań podejmowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu minimalizacji konfliktów na linii bóbr – działalność człowieka. Przypominamy, iż od 2014 r. obowiązuje Zarządzenie zezwalające Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego polegające na: niszczeniu i usuwaniu tam wybudowanych przez bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, poza obszarami Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku od wielu lat podejmuje działania mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez bobra europejskiego. W latach 2010 – 2012 zamontowano 115 specjalnych rur z nawierconymi otworami i siatką ochronną w tamach bobrowych na terenie województwa podlaskiego. Kolejnym podejmowanym w ostatnich latach działaniem mającym na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez ten gatunek było stosowanie zabezpieczeń w postaci budowy ogrodzeń oraz zabezpieczanie siatką grobli. Łącznie zakupiono i przekazano na ten cel ponad 5 kilometrów specjalnej siatki zabezpieczającej.

Działania ujęte w zarządzeniu nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji bobra europejskiego. Tereny szczególnie cenne dla zachowania populacji bobra europejskiego jakimi są rezerwaty przyrody oraz parki narodowe (na terenie których nie wyznacza się obwodów łowieckich) zostały wyłączone z przedmiotowych zarządzeń.

Projekty zarządzeń wraz z uzasadnieniami dostępne są w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do  12 października 2016 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: biuro.bialystok@rdos.gov.pl.

komunikat RDOŚ w Białymstoku: http://bialystok.rdos.gov.pl/ograniczenie-szkod-zwiazanych-z-dzialalnoscia-bobra-europejskiego.

oprac. red.