XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W poniedziałek 17 września 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad sesji jest następujący: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drodze gminnej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia
  z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.
 12. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad Sesji.