IX Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

4 września 2015 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. nowego PROW 2014 – 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Turczyn od sołectwa Klepacze i utworzenia   nowego sołectwa Turczyn.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia M-G CK i S w Choroszczy do LGD NAREW.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
11. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
12. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad Sesji.

UM