Szkody w uprawach spowodowane suszą oszacuje komisja

Jeszcze do niedawna, wedle opinii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG) w Puławach, rolnicy z terenu gminy Choroszcz nie mogli skutecznie ubiegać się o odszkodowania z tytułu strat w rolnictwie spowodowanych tegoroczną suszą. Pod koniec sierpnia b.r. sytuacja się zmieniła i Wojewoda Podlaski powołał komisje do szacowania szkód, również w gminie Choroszcz.

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o powołaniu komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na podstawie IX okresu monitoringu realizowanego przez IUNG w Puławach, z którego wynika, że na ternie Gminy Choroszcz także przekroczone zostały kryteria, które potwierdziły występowanie suszy.

Na terenie gminy, straty w uprawach rolników szacować będzie zespół w składzie:

Eugeniusz Czochański – przewodniczący Komisji, pracownik UM w Choroszczy,
Kazimierz Bochenko – członek Komisji, pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Wiesław Rojecki – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach;
Rafał Łada – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach.

Członkowie Komisji, działając na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 187), jak również opierając się na informacjach opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10.07.2015 r., dokonują wnikliwej oceny szkód, ustalają zakres, średnią wartość produkcji oraz procent szkody oraz wartość obniżenia dochodu. Aby Komisja mogła działać na obszarze będącym własnością poszkodowanego rolnika, powinien on złożyć NIEZWŁOCZNIE stosowny wniosek wraz z wypełnionymi oświadczeniami. Dokumenty te można znaleźć TUTAJ. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14) w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 roku.

WAŻNE: przedmiotem szacowania strat z tytułu suszy, według IX raportu IUNG w Puławach, są uprawy wskazane w tabelach zamieszczonych na stornie internetowej IUNG (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2002014/ oraz http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2002015/). Szacowaniem została objęta też kukurydza. Komisja może dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych.W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach, czy też w uprawach polowych i zwierzętach, dokonuje się obliczeń średniej rocznej produkcji poszkodowanego rolnika z ubiegłych 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, określając jej wartość i procent.

UM