Szkody po burzach – komunikat Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje:

Pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej.

 

  1. Pomoc społeczna – gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne):

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin  lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą  zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu  o posiadane środki własne.

Pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego na podstawie art. 39 ust. 1-3 i art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta). Pomoc jest przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego,
o którym jest mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności przyznawane są zasiłki w kwocie nieprzekraczającej 6.000 zł

  1. Pomoc rolnikom – szkody w rolnictwie:

Szkody wyrządzone przez wiatry huraganowe poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie zgłosić do wójta/burmistrza. Na podstawie wniosków urzędy gmin występują z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w środkach trwałych, tj. budynkach służących do produkcji rolnej (bez domu mieszkalnego i lasów) w wysokości przekraczającej w każdym 1050 zł, stadzie podstawowym zwierząt gospodarskich i maszynach rolniczych.

W skład komisji powinien wejść pracownik ds. budownictwa  posiadający widzę i doświadczenie. Komisje powinny oszacować szkody wyrządzone przez wiatry huraganowe i na tą okoliczność sporządzić protokół. Do wyceny  szkód pomocne będą przekazane przy piśmie powołującym  cenniki SEKOCENBUDU na I półrocze 2016 r. Szacowanie szkód w lasach może być realizowane poprzez nadleśnictwa i starostwa.

 

  1. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku powstania zniszczeń klęskowych w infrastrukturze komunalnej.

W przypadku powstania szkód  w infrastrukturze komunalnej – w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej –  drogi ( wojewódzkie, powiatowe i gminne) , mosty, przepusty drogowe,  szkoły, przedszkola, szpitale , budynki komunalnekierownik jednostki  samorządowej   (odpowiedzialny za infrastrukturę) zgłasza niezwłocznie  informację o  tym fakcie  do Wójta  Gminy (Burmistrza, Prezydenta miasta, Starosty Powiatu, Marszałka Województwa ).

Wójt  ( Burmistrz, Prezydent,  Starosta, Marszałek) powołuje Zarządzeniem  Komisję
z pracowników  danego urzędu (gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego), w  celu oszacowania powstałych strat.  Komisja sporządza  protokół  z szacowania  strat .

Protokół  jednostki samorządowej  przekazywany jest  do Wojewody, który powołuje  wojewódzką komisję  (co najmniej 3 osobową) do spraw weryfikacji strat określonych przez komisję  jednostki samorządu terytorialnego. Po  weryfikacji strat przez komisję wojewódzką – Wojewoda zgłasza  do Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  wniosek  o  uzyskanie promesy finansowej, która stanowi  przyrzeczenie  przekazania danej

jednostce środków na usuwanie skutków zdarzeń klęskowych .

Informacje w postaci broszur i procedur znajdują się na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Zarzadzanie+Kryzysowe/metodyka+likwidacji+klesk+zywiolowych.htm

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości wystąpienia kolejnych zdarzeń, w związku z wydanymi ostrzeżeniami meteorologicznymi IMGW. Zalecamy śledzić komunikaty i ostrzeżenia za pośrednictwem aplikacji RSO oraz stosować się do zaleceń
i poradników umieszczonych na stronach PUW:

 

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/filez/Zalecenia_burze.pdf

https://e-podlaskie.eu/wczk/burza-poradnik