Szkolenia dla bezrobotnych – nowa oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  zaprasza osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach  realizowanych w ramach projektu skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie posiadających :

  • wykształcenie co najmniej policealne ( średnie policealne, wyższe)
  • nie kształcących się (tj. nie uczęszczających do szkoły wieczorowej, nie  uczestniczących w żadnym szkoleniu, kursie itp.)

Po ukończeniu szkolenia osoba bezrobotna nabywa nowe uprawnienia, kwalifikacje, co zwiększa jej szanse na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Osoby bezrobotne, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. W czasie uczestnictwa w szkoleniu przysługuje stypendium  w wysokości  120 % zasiłku czyli 997,40 zł.

W chwili obecnej prowadzimy nabór:

  1. Szkolenie „Przewóz materiałów niebezpiecznych”, po którym uzyskuje się zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych;
  2. Szkolenie „Spawanie metodą TIG”, po którym uzyskuje się książkę spawacza oraz świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza;
  3. Szkolenie „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”, po którym uzyskuje się  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
  4. Szkolenie „Pracownik magazynu”, po którym uzyskuje się zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona a niektóre z w/w szkoleń rozpoczynają się już we wrześniu. Osoby długotrwale bezrobotnymi mają pierwszeństwo w skierowaniu na wybrane przez siebie szkolenie.

Szczegółowe informacje w Dziale Szkoleń  tut. Urzędu; III piętro, pokój nr 309                   

(tel. 85 747-38-31, 747-38-65, 747-38-19)

 

PUP Białystok, graf. pixabay