Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców z terenu powiatu białostockiego do składania wniosków o staż na okres 6 miesięcy.

W związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z EFS „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” Urząd posiada środki na zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych powyżej 30. r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z poniższych grup:

– osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy;

– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).

UWAGA! Zgodnie z założeniami, od 01.03.2016r. udział w projekcie mogło rozpocząć 110 osób bezrobotnych, w tym: 48 kobiet i 62 mężczyzn. Na chwilę obecną do realizacji pozostało 30 staży wyłącznie dla mężczyzn zamieszkałych w powiecie białostockim.

Stażysta otrzymuje stypendium ok. 997 zł za każdy miesiąc stażu wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu, natomiast zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje: pok. 307A, tel. 85 747 38 09.

 

PUP/UM