Miasto i Gmina

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choroszczy, zwraca się z apelem do wszystkich zarządców dróg oraz posesji o dbanie o bezpieczeństwo publiczne.
Apel dotyczy przede wszystkim utrzymania zieleni w należytym stanie – tak, aby drzewa czy zakrzewienia – ani w całości, ani w części (rozłożyste konary) nie zagrażały utracie zdrowia i życia użytkowników dróg i chodników, ścieżek rowerowych itp. Dlatego powinniśmy pamiętać, aby na swojej posesji systematycznie sprawdzać kondycję drzew i krzewów, zwłaszcza tych starszych, rozłożystych, których korony zajmują nie tylko teren nieruchomości, ale też wychodzą poza nią – nad chodnik czy drogę. Wówczas należy zadbać o przycięcie roślin, aby gałęzie – przy silnym wietrze, czy w przypadku gwałtownych zjawisk pogodowych – a te przecież nawiedzają nas coraz częściej – nie oderwały się i nie stały się zagrożeniem dla pieszych i kierowców.
Gmina Chroszcz – jako zarządca dróg gminnych, stara się na bieżąco dbać o stan drzew i krzewów znajdujących się przy drogach, którymi zarządza: nie tylko samodzielnie dokonuje przeglądów pasów zieleni przy drogach gminnych, ale odpowiada też na zgłoszenia pojawiające się bezpośrednio od Sołtysów, np. podczas Sesji Rady Miejskiej, czy indywidualnych wniosków mieszkańców. Interweniuje także w przypadku zgłoszeń dotyczących obowiązków powiatu w analizowanej kwestii.
I w tym wypadku warto zdawać sobie sprawę z tego, że w gminie Choroszcz najwięcej dróg, bo 85 km stanowią drogi powiatowe. Zatem często mieszkańcy mogą mieć wrażenie, że zagrażające widoczności czy bezpieczeństwu drzewa i zakrzewienia powinny być usuwane przez Gminę, a faktycznie jest to zadanie powiatu jako zarządcy danej drogi. W przypadku takich sytuacji Gmina Choroszcz także interweniuje, przekazując informacje odpowiednim instytucjom.
Podsumowując, starajmy się dbać o zieleń na swoich posesjach, dokonujmy przeglądów drzew, utrzymujemy je w należytym stanie i w ten sposób także wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo publiczne w naszej gminie.

UM