Komunikaty

Pomoc dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2017 roku

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż Kombatanci oraz inne osoby uprawnione w 2017 roku mogą zwrócić się o pomoc bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc znajdują się na stronie: www.kombatanci.gov.pl. Urząd przypomina także o prawach przysługujących tym osobom.
Urząd przypomina, że na mocy ustawy z dn. 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1255), art. 18, kombatanci oraz inne osoby uprawnione mają prawo do korzystania z pierwszeństwa do środowiskowej pomocy socjalnej, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i domach pomocy społecznej. Mają też prawo do korzystania – poza kolejnością – ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach, jak również do przyjęcia do lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, pomoc zdrowotna musi być udzielona kombatantom bezzwłocznie, w dniu zgłoszenia. W przypadku, jeśli jest to niemożliwe, kombatantowi lub innej osobie do tego uprawnionej powinien być wyznaczony inny termin poza kolejnością przyjęć, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Kombatanci mają też prawo do bezpłatnej pomocy prawnej (ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje także, że w dn. 3 stycznia 2017 roku podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu (COS). Na mocy tej umowy członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich, tj. w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu czy Spale oraz korzystać z tych baz na preferencyjnych warunkach.
Urząd informuje także, iż od dn. 31 sierpnia 2015 r., na mocy ustawy z dn. 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693 ze zm.), na wniosek osób zainteresowanych, Urząd udziela kombatantom i osobom uprawnionym świadczeń i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o wspomniana pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.
Zapraszamy do skorzystania.

info org.