XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W piątek 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Transmisję na żywo przeprowadzi Twoja Telewizja Regionalna. Porządek obrad poniżej:

Tematem obrad będą sprawy ujęte w następującym porządku:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu:
a) na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze,
b) na dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszcze,
c) na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki,
d) w sprawie dotacji na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”,
e) w sprawie dotacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy przebudowie przepustu w ulicy Sportowej w miejscowości Porosły.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Choroszcz, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzonym przez Gminę Choroszcz.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choroszcz.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań własnych gminy w zakresie roweru publicznego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Choroszcz.
15. Przedstawienie informacji o uzyskanych dochodach z tytułu renty planistycznej.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
19. Interpelacje i wnioski radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad Sesji.

red