Wiosenne przeloty ptactwa – mogą być groźne dla domowego drobiu

W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach.

Apel związany jest z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków zawiązanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), a także podyktowany jest wizją lokalną, z której wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu, w związku ze zdiagnozowaną grypą ptaków, zastosowali się do wymaganych środków ostrożności.

W tej sytuacji, urzędnicy ostrzegają, że w wypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków, posiadacze drobiu, którzy nie stosują się do ministerialnych zaleceń, nie będą mogli uzyskać odszkodowania z tytułu uboju tych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, ani rekompensat.

Poniżej przypominamy o BEZWZGLĘDNYM PRZESTRZEGANIU PONIŻSZYCH ZASAD:

– należy unikać bezpośredniego kontaktu z odchodami dzikich ptaków;

– należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

– należy chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez bezpośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta;

– w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym, zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– zaleca się, w miarę możliwości, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób;

– osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, maja używać odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego budynku;

– zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;

– zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności.

Służby informują także, że objawy grypy ptaków są klinicznie mało charakterystyczne i wykazują szerokie zróżnicowanie w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych. Niemniej jednak niepokojącymi oznakami w zachowaniu zwierząt powinny być: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podczołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażaniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

Służby apelują, aby o każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta/Burmistrza lub Sołtysa.