Bezpieczny i Aktywny Senior – bezpieczne domy opieki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od stycznia 2017 roku uruchomiło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, a w jej ramach – od kwietnia br. akcję informującą o tym jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki. Jej celem jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Sama kampania składa się z dwóch filarów:

Bezpieczeństwo

Zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom jest podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie jej pozostałych celów. Celami kampanii w tym obszarze jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie – ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność

Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie samodzielności osób starszych. Celem kampanii w obszarze szeroko rozumianej aktywności (społecznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej) jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Cała kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” chce uwrażliwić społeczeństwo na kwestie związane z osobami starszymi, co z kolei pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie, zgodnie ze słowami Papieża-Polaka:

„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość”..

św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu informującego o tym jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki, a także do zapoznania się innymi materiałami promującymi kampanię. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl – zakładka: „Bezpieczny i Aktywny Senior” oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl (informacje Wydziału Polityki Społecznej).

Bezieczny i Aktywny Senior