XXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, Spółka z o.o., na lata 2017 – 2018”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ZEC-WiK w Choroszczy).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (GZGKiM w Tykocinie).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017-2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Kościuki, Zaczerlany i Zaczerlany Kolonia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz na rok 2017”.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 19. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana na żywo przez Twoją Telewizję Regionalną która jest dostępna w sieci kablowej TVK Net Chamerlińscy.