KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Gmina Choroszcz prowadzi prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, który jest przygotowywany na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym. Jest to dokument strategiczny niezbędny do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów, na których zostaną wykryte niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, techniczne lub funkcjonalno-przestrzenne. Opracowanie Programu wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia pogłębionej diagnozy na podstawie danych publicznych/statystycznych oraz badań ankietowych, która pozwoli wytypować fragmenty Gminy, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzennych i gospodarczych. Z tego powodu na terenie gminy prowadzimy badania ankietowe. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia w nich udziału.

Ankieta jest udostępniona poniżej w postaci pliku edytowalnego. Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w sposób wskazany w ankiecie. Ankieta zawiera także formularz do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Kolejnym etapem będą konsultacje i spotkania z mieszkańcami, w celu dostosowania do potrzeb społecznych podejmowanych zagadnień i proponowanych rozwiązań.

Ostatecznie Program zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej i przekazany do weryfikacji i wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Podlaskiego. Przewidywany termin opracowania projektu dokumentu to 31 lipca 2017 roku. Następnie Projekt będzie poddany konsultacjom społecznym. O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem Programu Rewitalizacji będziemy na bieżąco informować mieszkańców Gminy za pomocą ogłoszeń, obwieszczeń i strony internetowej. Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych!

Ankieta

UM