Program “Grypoodporni 65+” na terenie gminy Choroszcz

Burmistrz Choroszczy zawiadamia o wdrożeniu na terenie Miasta i Gminy Choroszcz Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”:

W ramach realizacji Programu „GRYPOODPORNI 65+”, na rzecz mieszkańców gminy Choroszcz będących po 65 roku życia, zostaną wykonane całkowicie bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, poprzedzone badaniami w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki oraz edukacją nt. grypy i infekcji grypopodobnych.
Koszty zostaną pokryte w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją Programu, natomiast zdobędą wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady. Szczepienia będą wykonywane od 1 września 2017 r. do wyczerpania szczepionek.
Program powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska, ul. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz oraz Przychodnią Lekarską LORANTHUS Krzysztof Jakubowski, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok, których specjaliści przeprowadzą szczepienia na terenie gminy Choroszcz.
Gmina Choroszcz realizuje ww. program zdrowotny na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65 roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

Więcej informacji można uzyskać :
1. Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, www.choroszcz.pl, e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85 713 22 00, fax 85 719 18 39
2. Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska, ul. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz, tel. 85 719 19 99
3. Przychodnia Lekarska LORANTHUS Krzysztof Jakubowski, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok, tel. 85 661 81 32

Warto wiedzieć!
Grypa jest chorobą zakaźną, która nieleczona może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.
Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np.: przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układu: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.
Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:
1) Nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
2) Infekcje w czasie sezonu grypowego,
3) Wiek, tj. dzieci do 15 roku życia oraz dorośli powyżej 65 roku życia,
4) Bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
5) Ciąża,
6) Choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
7) Pora roku,
8) Niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
9) Przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
10) Bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku.
Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji Seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.
Do programu zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.
Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu wskazanym wyżej osobom, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie będzie decydował lekarz.
Zaszczep się razem z nami i bądź GRYPOODPORNY!

UM