XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

10 listopada w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy o godz. 12:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Informacja przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku nt. działania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).
4. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5. Przedstawienie informacji Burmistrza w sprawie wykonania budżetu gminy Choroszcz za I-wsze półrocze 2017 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz na rzecz Powiatu Białostockiego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy przebudowie przepustu w ulicy Sportowej w miejscowości Porosły.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i jego późniejszych zmian (zmiana kąta nachylenia połaci dachowych).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Choroszczy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół podstawowych.
16. Przedstawienie informacji o działalności oświatowej za rok szkolny 2016/2017.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
18. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedłożonych do analizy oświadczeniach majątkowych.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
22. Interpelacje i wnioski radnych.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad Sesji.

Tradycyjnie transmisję na żywo z obrad sesji przeprowadzi Twoja Telewizja Regionalna dostępna w telewizji kablowej TVK-net Chamerlińscy.