Miasto i GminaZ Urzędu

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

28 grudnia o godz. 11:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2018 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – w ramach pomocy de minimis.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2018.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad Sesji.