Komunikaty

Rekrutacja do Policji i Straży Miejskiej

Zostań jednym z nas – wstąp do Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku rozpoczął procedurę konkursową Kandydatów do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego w roku 2018.

W 2018 roku prowadzone będą nabory do następujących jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego: Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

Służbę w Policji może pełnić:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystający z pełni praw publicznych,
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia:

  1. wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,

  2. wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o innym kierunku niż wymieniony w pkt. 1-6 punktów;

  3. wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty;

  4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

  1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty,

  2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,

  3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty

  4. Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć następujące dokumenty :

– podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
– wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
– kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać:

– w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4, w godz. 7.30-15.30, w biurze przepustek KMP w Białymstoku, tel. 85 670 23 87

lub:

– w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 65, w biurze przepustek KWP w Białymstoku, tel.: 85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54, w następujących terminach:

* pon., w godz. 7.30-18.00,

* wt.-pt. w godz. 7.30-15.30.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/, oraz stronie http://www. podlaska.policja.gov.pl/.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz. 2067) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432. z późn. zm.).

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2018 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  

– 20 marca 2018 r. – 60 osób,
– 2 lipca 2018 r. – 60 osób,
– 24 września 2018 r. – 75 osób,
– 27 grudnia 2018 r. – 63 osoby.

Łącznie: 258 osób

WAŻNE: Komendant Główny Policji, na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU 

Informujemy, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego. Wykaz telefonów i adresów komend miejskich i powiatowych znajduje się TUTAJ.

Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji można znaleźć TUTAJ.


Straż Miejska w Białymstoku zaprasza w swoje szeregi

Straż Miejska w Białymstoku informuje, że prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy. Przyjmie dziesięciu nowych funkcjonariuszy. Na dokumenty czeka do 9 marca.

Straż Miejska w Białymstoku poszukuje ludzi sprawnych, gotowych działać na rzecz społeczności lokalnej i chronić porządku publicznego.

Do obowiązków aplikanta będzie należało, m.in.: ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: 

– wykształcenie co najmniej średnie,
– obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– cieszyć się  nienaganną opinią,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– nie być karanym sądownie.
– być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć TUTAJ.

Straż Miejska w Białymstoku jest jedną z jedną z większych, wzorowo ocenianych jednostek tego typu w kraju, zapewnia ciekawą, dającą satysfakcję pracę, gwarantującą możliwość osobistego rozwoju.

Dokumenty można składać do 9 marca 2018 r. w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11 w Białymstoku. Zainteresowani, więcej informacji znajdą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku.