Edukacja

Warsztaty przyrodniczo – artystyczne na skraju Narwiańskiego Parku Narodowego

W Szkole Podstawowej w Kruszewie w roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. Warsztaty przyrodniczo – artystyczne na skraju Narwiańskiego Parku Narodowego. Celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz artystycznych poprzez naukę oraz działania twórcze w szkole i na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w grupie różnorodnej wiekowo. Nowatorstwo zajęć polega na korzystaniu ze środowiska Narwiańskiego Parku Narodowego w rozwoju uczniów, prowadzeniu zajęć
w różnorodnej grupie wiekowej (uczniowie z klas 0-3), a także wykorzystywaniu rozmaitych technik plastycznych, łączeniu edukacji artystycznej z edukacją przyrodniczą, wielozmysłowym badaniu przyrody i poznawaniu kultury naszego regionu.

Program zajęć został opracowywany we współpracy nauczycieli Anny Grądzkiej, Urszuli Kuleszy oraz Sandry Kadłubowskiej. Twórcy innowacji przewidują następujące korzyści edukacyjne:
• podniesienie jakości kształcenia;
• rozwój twórczego myślenia;
• otwartość na nowe sytuacje, innowacyjność myślenia;
• rozwój kompetencji emancypacyjnych;
• wzmacnianie samooceny ucznia;
• znajomość swoich słabych i mocnych stron;
• integracja uczniów w szkole, umiejętność współpracy w różnorodnej grupie wiekowej;
• rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych;
• poszerzeniewiedzyuczniów;
• dostrzeganie piękna otaczającej przyrody;
• zapoznanie z zależnościami zachodzącymi międzyczłowiekiem a środowiskiem;
• rozbudzanie świadomości ekologicznej.

Cykl zajęć rozpoczęliśmy we wrześniu tematyką nawiązująca do pory roku. Podczas pierwszego spotkania wspólnie zbieraliśmy dary jesieni na terenie szkoły, gdzie mamy wiele gatunków drzew i krzewów. Następnie, ze zgromadzonych skarbów tworzyliśmy obraz Pani Jesieni na trawie .

Zapach Jesieni– tak brzmi tytuł kolejnych zajęć, realizowanych w ramach innowacji. Podczas tego spotkania miało miejsce zbieranie aromatycznych skarbów jesieni i komponowanie swojego zapachu w słoiku. Udało nam się zdobyć igliwie, szyszki, a nawet niezwykle pachnącą pigwę. Na koniec uczniowie ozdabiali słoiczki za pomocą materiałów kreatywnych, koronek, wstążek itp. i przygotowali ciekawą wystawę prac.

Podczas naszych spotkań dokładnie omawialiśmy Narwiański Park Narodowy. Zapoznaliśmy się z logiem parku, terenem jaki obejmuje, zwierzętami w nim występującymi za pomocą prezentacji multimedialnej. Wspólnie stworzyliśmy logo Narwiańskiego PN, rozmawialiśmy o błotniaku stawowym, a także o łosiach, sarnach i dzikach oraz zwierzętach żyjących w rzece Narew i jej okolicy. W ramach podsumowania tego tematu powstały liczne, niezwykłe prace.

Sandra Kadłubowska