Kto niszczy mosty i zabytki?

Wandale w gminie Choroszcz od lat atakują mosty. Bo na balustradzie podobno wygodnie jest pić trunki, bo stoi to na drodze, albo utrzymuje delikwenta przed popadnięciem w nurt. Te i inne „przewinienia” stawiają mostom wandale. Ostatnio ich celem stał się mostek w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych.


Kilka lat temu na mostku pojawiły się liczne kłódki symbolizujące czy raczej zaklinające trwałość związków. Mostek wraz z żelazną ew. ażurową balustradą, podobnie jak cały park, jest zabytkiem objętym ochroną konserwatorską, w związku z czym, bez zgody konserwatora, nie mogą być na nim wprowadzane żadne zmiany jego struktury i wyglądu, a dziesiątki kłódek właśnie w wygląd zabytku ingerowały.
Z tego powodu wszystkie kłódki zostały usunięte. Nie było to spowodowane jakąkolwiek złośliwością ze strony Muzeum Wnętrz Pałacowych, ale wymogiem utrzymania zabytku i przestrzegania surowego prawa. Od czasu usunięcia kłódek notowane są na mostku liczne wyczyny chuligańskie. Mostek był oblany czerwoną farbą, a ostatnio barierka została wysmarowana klejem. Jak zaznaczają przedstawiciele choroskiego muzeum, to zjawisko jest groźne dla zwiedzających – częstokroć mieszkańców Choroszczy, którzy mogą się pobrudzić lub zniszczyć ubranie. Chemia użyta w obu środkach – w farbie i kleju – zagraża florze i faunie parku, który jest jednym z nielicznych w Choroszczy otwartych obszarów zielonych i zamieszkanym przez wiele zwierząt.


Ponadto dewastowanie zabytków – a mostek zabytkiem jest – obwarowane jest surowym prawem. W Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.0.1446) czytamy:
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.
Obecnie ustawowo ustalone minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł brutto, w roku przyszłym ma wynieść 1850 zł brutto. Łatwo więc policzyć, że niszczenie lub uszkadzanie zabytków nie jest procederem opłacalnym. Dużo lepiej niż niszczyć nieliczne pozostałe w Polsce zabytki jest konserwować zawiązki międzyludzkie codzienną czułością, bo to ona, nie lichy metal kłódek, jest spoiwem związków.

WJC, fot. Muz.