XXXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

24 maja o godz. 9:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Choroszcz
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów:
– Porosły i Łyski
– Turczyn
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy MGCK w Choroszczy i nadania Statutu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
12. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017.
14. Przedstawienie sprawozdania kierownika jednostki z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za rok 2017.
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
18. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
19. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad Sesji.