KomunikatyMiasto i Gmina

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Instrumentem zarządza Minister Inwestycji i Rozwoju (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy).

Wsparcie w formie pożyczek (Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez pośredników finansowych wybranych przez BGK.

Pożyczka może zostać przeznaczona na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej).

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mający siedzibę oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

MŚP musi prowadzić działalność w branży turystycznej oraz okołoturystycznej zgodnie z wymienionymi poniżej grupami/klasami/podklasami PKD:

– 55 Zakwaterowanie;
– 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
– 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
– 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
– 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
– 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
– 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
– 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
– 79 Działalność związana z turystyką;
– 86 Opieka zdrowotna;
– 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
– 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
– 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
– 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
– 47 Handel detaliczny;
– 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
– 10.52 Produkcja lodów;
– 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
– 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
– 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
– 32 Pozostała produkcja wyrobów;
– 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Poza rodzajami działalności wymienionymi powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży pod warunkiem, że z przedstawionego wniosku o udzielenie wsparcia wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy inwestycji objętych wsparciem wskazane poniżej.

Rodzaje inwestycji

Wsparcie przyczyni się do: poszerzenia oferty produktów/usług i/ lub wydłużenia sezonu turystycznego; wzrostu liczby utworzonych nowych miejsc pracy, zwiększenia zaangażowania środków prywatnych w finansowanie inwestycji w turystyce i branżach pokrewnych.

MŚP mogą uzyskać wparcie na następujące typy inwestycji:

1) budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
2) zwiększenie jakości/ standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej, np. inwestycja mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
3) budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
4) budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
5) produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
6) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
7) powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
8) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.

Jako element ww. inwestycji wsparciem może być objęte wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych – e-turystyka – stanowiących element inwestycji, o których mowa powyżej.

Warunki wsparcia:

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym na:

– zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);

Przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). Pozostałe 10% wartości wsparcia będzie obejmowało również inne działania które wraz z gruntem/nieruchomością tworzą produkt/usługę.

– zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

* z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony z wyłączeniem samochodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności turystycznej oraz;

* fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie starszych  niż 5-letnich), tj. samochodów dostawczych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto pokrycie wydatków:

– związanych z bieżącą/ obrotową działalnością;
– na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia  jeżeli stanowią one element inwestycji.

Pożyczka na rozwój turystyki

Główne parametry produktu:

– kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
– pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy;
– karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia
– oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis;
– wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu.

Preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

– obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
– MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronach pośredników finansowych wybranych przez BGK.