XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy w tym:
  a) zapoznanie się z:
  – sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  – sprawozdaniem finansowym za 2017 rok,
  – informacją o stanie mienia gminy,
  – opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  – stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2017 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” Spółka
  z o.o. z siedzibą w Choroszczy, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów Klepacze, Turczyn i Krupniki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu M-G OPS w Choroszczy.
 12. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady z działalności w roku 2017:
  – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
  – Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.