Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz na 2019 rok – zakwalifikowane projekty

Poniżej przedstawiamy listę projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2019 rok. W dniach 3-17 września br. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wyboru określonych projektów, a do 28 września br. poznamy kolejne inwestycje, jakie będą realizowane w Choroszczy w 2019 roku.

Poniżej przedstawiamy projekty, które do 29 czerwca br. zostały zgłoszone przez mieszkańców Choroszczy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, i przeszły pozytywną ocenę formalną. Oto one:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA OSIEDLU JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY

Wnioskodawca: Barbara Kulesza

OPIS: W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. R. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki oraz kosze na śmieci.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osiedlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży możliwość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności lokalnej. Koszt: 75 000 zł.


DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JESDNOSTKĄ WSPIERAJACĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz

OPIS: W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP, dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej, wadliwe działającej bramy na funkcjonalną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem wykonania instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ograniczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP. Wykonanie funkcyjnej bramy przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP, ma szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł.


STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY

Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski

OPIS: W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Koszt: 64 000 zł.


Wszystkie zgłoszone projekty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Zachęcamy, aby dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi inwestycjami. Aby następnie zagłosować na realizację w pełni spełniającą nasze potrzeby.

***

Poniżej – dla przypomnienia – podstawowe zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2019 rok:

Jaka kwota, na jakie projekty?

– ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy;

– całościowa kwota wydatków to 150 tys. zł.

Dalsza procedura:

– 3-17 września 2018 r. – konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2019 rok;

– do 28 września 2018 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

UM


Obwieszczenie Burmistrza

Lista projektów inwestycyjnych