Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłosiła przetarg na sprzedaż lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Choroszczy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Choroszczy przy  ul. Powstania Styczniowego 14 m. 28 o pow. użyt. 37,90m2, III piętro, wraz z piwnicą – cena wywoławcza 114.160,00-zł., który odbędzie się w dniu 19.11.2018 o godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w PKO BP 62 1020 1332 0000 1502 0327 2002 w terminie do dnia 15.11.2018r. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 14 dni od daty przetargu. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z Regulaminem przetargu na zbycie lokalu można zapoznać się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy, tel. 85 719 11 09.

Termin oględzin lokalu ustala się na dzień 13.11.2018r.od godz. 8:00 do godz. 14:00.