Konkurs na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej

BURMISTRZ CHOROSZCZY

ogłasza

konkurs na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego

Bohaterów II wojny światowej

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, dwuetapowy, o charakterze projektowym, w którym uczestnicy konkursu składają projekty koncepcyjne pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej.

 2. Uczestnicy konkursu muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu.

 3. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy – http://bip.choroszcz.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy – http://choroszcz.pl/.

 4. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej (zwane dalej pracą konkursową), zlokalizowanego przy placu Brodowicza w Choroszczy, w sąsiedztwie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

 5. Projektowany pomnik powinien mieć formę ściany pamięci, która potęgowałaby poczucie powagi miejsca, oddawałaby majestat i męstwo upamiętnianych osób, a także w znaczący sposób wyróżniałaby się na tle otoczenia. Pomnik powinien posiadać podstawę, umożliwiającą w łatwy sposób, składanie wieńców delegacjom podczas uroczystości rocznicowych.

 6. Pomnik powinien składać się z prostych form geometrycznych, bez elementów rzeźbiarskich za wyjątkiem wizerunku orła.

 7. Zwieńczeniem pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej powinien być orzeł piastowski w koronie z rozłożonymi skrzydłami, wskazującymi, że bierze on w opiekę upamiętnianych Bohaterów. Orzeł powinien być zaprojektowany, jako mosiężny odlew.

 8. Preferowany materiał, z którego pomnik miałby być wykonany to kamień, za wyjątkiem wizerunku orła.

 9. Częścią projektu pomnika powinien być system jego oświetlenia.

 10. Pomnik powinien być wzbogacony o tablicę pamiątkową. Napis na tablicy pamiątkowej projektowanego pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej powinien brzmieć:

Chwała żołnierzom Wojska Polskiego

oraz Polskiego Państwa Podziemnego

walczącym za Ojczyznę

Pamięci cywilnym mieszkańcom gminy Choroszcz

zamęczonym na Syberii i rozstrzelanym

w miejscach kaźni przez okupantów

sowieckich i niemieckich

w czasie II wojny światowej

……….2019 r. Mieszkańcy gminy Choroszcz

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści napisu, o którym mowa w ust. 10 w każdym momencie, do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie zmiany treści napisu zostaną podane – na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://bip.choroszcz.pl/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-konkursy-ofert/.

Udzielone w powyższy sposób wyjaśnienia będą traktowane przez Zamawiającego, jako wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 1. Organizator konkursu dopuszcza zaprojektowanie i umieszczenie w obrębie pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej metryczki o autorze projektu i zespole projektowym. Metryczka nie może być dominującym elementem pomnika, a jej wielkość, wygląd i miejsce ewentualnego zaprojektowania będzie miało wpływ na ocenę merytoryczną pracy konkursowej.

 2. Maksymalny planowany koszt realizacji pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej, tj. wykonania wszystkich prac, które realizowane będą na podstawie projektu wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, został ustalony przez Zamawiającego na kwotę: 120 000,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT). Powyższa kwota jest nieprzekraczalna i obejmuje całokształt prac wykonywanych na podstawie wybranej oferty konkursowej, tj.: koszty pozyskania dokumentacji i uzgodnień, zakupu materiałów, wykonania przyłączy wszystkich wymaganych branż oraz budowy i montażu pomnika z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie i inne, zgodnie z przedkładanym projektem).

 3. Celem konkursu jest uzyskanie wybitnej pod względem artystycznym i ideowym koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej.

 4. Konkurs adresowany jest do dyplomowanych architektów i artystów rzeźbiarzy.

 5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,

 2. ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym:

 • przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie architektury lub rzeźby (na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym), w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

 • zapewnienia udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

 • zapewnienia udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń,

 • zapewnienia udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 1. Uczestnicy konkursu składają, z zastrzeżeniem pkt. 13, maksymalnie trzy oferty konkursowe zawierające:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz o posiadaniu zaplecza technicznego, rzeczowego i osobowego do wykonania pracy konkursowej – sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 04.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej;

 2. oświadczenie z wykazem osób biorących udział w przygotowaniu oferty konkursowej oraz posiadanym przez nie wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 04.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej;

 3. w przypadku uczestników konkursu będących osobami fizycznymi – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych, sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 04.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej;

 4. oznaczenie Uczestnika, tj. kartę zwierającą pełną nazwę uczestnika konkursu oraz adres jego siedziby – lub adres zamieszkania, jeżeli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna – a w przypadku uczestników występujących wspólnie nazwy i adresy wszystkich uczestników ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz ze wskazaniem ustanowionego przez nich pełnomocnika, na którego adres będą przesyłane informacje związane z przebiegiem konkursu. W przypadku uczestników występujących wspólnie w polu „pełna nazwa uczestnika konkursu lub pełne nazwy uczestników konkursu” powinny zostać wypisane z osobna pełne nazwy firm i/lub – w przypadku osób fizycznych – imiona i nazwiska każdego z uczestników;

 5. wszystkie wymagane niniejszym Regulaminem załączniki;

 6. projekt koncepcyjny pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej, w szczególności:

 1. wydrukowany na papierze formatu A3;

 2. zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w dowolnym możliwym do odtworzenia formacie pliku, dającym wizualizację przestrzenną przedłożonej koncepcji, np.:

 • *.dwg (preferowany format trójwymiarowy)

 • *.pdf (o jakości drukarskiej)

 • *.jpg (o wysokiej rozdzielczości)

 • *.png (o wysokiej rozdzielczości)

 • *.cdr (CorelDRAW),

 • *.ai (Adobe Illustrator)

 • *.psd (Photoshop);

 1. pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez znacznej utraty jakości.

 1. wizualizacja pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej oraz ewentualnie, wybrane przez autora/autorów prac konkursowych wizualizacje detali uszczegóławiających wykonaną wizualizację pomnika.

W przypadku pojawienia się ewentualnych merytorycznych uwag do najlepszej koncepcji, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jej autorem/ami w zakresie ostatecznego kształtu i wyglądu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej.

Po ewentualnych negocjacjach, uwzględniając wspólnie wypracowane rozwiązania oraz zalecenia konserwatora zabytków, uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową będzie zobligowany dostarczyć w terminie do dnia 03.04.2019 r. dokumentację projektową – zwaną dalej „dokumentacją projektową” – zapisaną na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formacie pliku *.dwg (preferowany format trójwymiarowy), składającą się z następujących elementów:

 1. koncepcji architektonicznej pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej;

 2. projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

 3. projektu wykonawczego wszystkich branż;

 4. przedmiaru robót;

 5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

 6. kosztorysu inwestorskiego, przy założeniu kwot, o których mowa w § 5.4 Regulaminu. konkursu, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 04.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej.

 1. Oferty konkursowe mogą być dostarczane osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub nadsyłane za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres wskazany w ust. 1.2 Regulaminu – w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 15:30.

 2. Najlepszy projekt zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, w wyniku konfrontacji i oceny złożonych prac konkursowych, przedstawiających różnorodne propozycje ukształtowania pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej – w postaci prostych form geometrycznych, bez elementów rzeźbiarskich za wyjątkiem wizerunku orła.

 3. Prace wykonane przez uczestników konkursu powinny zatem prezentować autorskie rozwiązania ukształtowania pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej.

 4. Nagroda konkursowa składa się z dwóch części. Pierwszą część nagrody w wysokości 3 000,00 zł otrzymuje uczestnik, którego praca zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową jako najlepsza, a w przypadku podjęcia negocjacji w zakresie ostatecznego kształtu i wyglądu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej, zostanie wspólnie wypracowana ostateczna koncepcja projektowa. Drugą część nagrody w wysokości 7 000,00 zł, Uczestnik otrzyma, jeżeli w wyznaczonym terminie dostarczy pełną dokumentację wskazaną w ust. 17 pkt. 7.

 5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu jest Pani Izabela Oniszczuk – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 0730-1530, pod numerem telefonu 85-713-22-17 lub elektronicznie: ioniszczuk@choroszcz.pl.


Zarządzenie Burmistrza

Projekt zagospodarowania terenu przy placu Brodowicza z miejscem na pomnik Bohaterów II wojny światowej

Pozostałe załączniki