Program “Nowy Początek”

Projekt „Nowy Początek” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmami Intacto Grzegorz Anyszko oraz Open Education Group, w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od stycznia 2019 do maja 2020 sprzyjających warunków umożliwiających samozatrudnienie – otwarcie działalności gospodarczej przez 36 osoby, powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  z terenów subregionu białostockiego województwo podlaskiego.

Wsparcie kierowane jest do osób:
·         powyżej 50 roku życia,
·         zarówno do kobiet jak i mężczyzn,
·         Pozostających bez zatrudnienia – osób biernych zawodowo oraz  bezrobotnych,
·         Posiadających wykształcenie maksymalnie średnie,
·         Zamieszkujących  na terenie gmin subregionu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny.
·         Które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
·         Do projektu zostanie przyjętych 40 osób, dla których przeprowadzone zostanie szkolenie „ABC przedsiębiorczości”.
·         36 osób, które przedstawią pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, który będzie w ocenie Komisji Oceny Wniosków dawał szansę na sukces, otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 23 000,00 zł.
·         Dla 36 osób przewidziano także bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat w początkowym okresie prowadzenia działalności w wysokości: przez 6 miesięcy 1 400,00 zł przez kolejne 6 miesięcy 470,00 zł.
·         Wsparcie doradcze w postaci konsultacji ze specjalistą w zakresie pojawiających się problemów w trakcie prowadzenia nowego mikroprzedsiębiorstwa.
·         Forum wymiany doświadczeń – polegające na wzajemnym wsparciu, synergii nowych działalności gospodarczych.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do prowadzenie własnych działalności gospodarczych przez okres 12 miesięcy.

Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
Białystok, ul. Jagienki 4
www.intactoprojekt.pl