Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Choroszcz w 2019 roku

Jesienią 2018 roku uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych, w których decydowaliśmy kto będzie włodarzem gminy Choroszcz oraz kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji. Początek nowego – 2019 roku przywita nas wyborami sołtysów i rad sołeckich. Rada Miejska w Choroszczy podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie i ustaliła, że wybory te zostaną przeprowadzone w gminie Choroszcz w terminie od 11 lutego do 30 marca 2019 roku.

Wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonują zebrania wiejskie. Zabrania te zwoływane oraz przeprowadzane są następującym trybie:

– zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką; w przypadku braku sołtysa, zebranie zwołuje Burmistrz Choroszczy;
– o zwołanym zebraniu mieszkańcy miejscowości zostają powiadomieni na 7 dni przed zebraniem, w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez plakaty umieszczane w widocznych miejscach w przestrzeni miejscowości; plakaty informacyjne powinny zawierać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek zebrania;

Uczestnicy zebrania wybierają spośród siebie przewodniczącego zebrania.

Zebranie powinno zawierać następujące punkty:
a) wybór przewodniczącego zebrania,
b) złożenie sprawozdań z dotychczasowej działalności rad sołeckich i sołtysa wsi,
c) wybór komisji skrutacyjnej (do przeprowadzenia obliczenia wyników głosowania),
d) wybór nowego sołtysa sołectwa,
e) wybór nowej rady sołeckiej;

Następnie uczestnicy zebrania, w głosowaniu tajnym, wybierają – oddzielnie: sołtysa oraz od 3 do 5 członków rady sołeckiej. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne głosowanie i ustala jego wyniki.

Aby zebranie było ważne, a jego wyniki wiążące, w zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (ważne: zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników i może odbyć się ono w tym samym dniu, po upływie 30 minut – informacja o takiej treści powinna znajdować się w zawiadomieniu o terminie zwołanego zebrania wiejskiego).

Szczegółowych informacji na temat zebrań dotyczących wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Choroszcz można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w pok. nr 19.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Choroszcz szczegółowo zdefiniowano w  Uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.