KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy.

Sesja będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na rok 2019.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej ul. Rynek 11-go listopada w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na Burmistrza Choroszczy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji.
 15. Przedstawienie informacji o ustalonych opłatach planistycznych w roku 2018.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Choroszcz za 2018 rok.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2018 rok.
 20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad Sesji.