Nowe pojemniki na odpady już w grudniu

Informujemy mieszkańców naszej gminy, iż do końca roku 2015 na terenie całej gminy Choroszcz zostaną nieodpłatnie dostarczone nowe pojemniki do gromadzenia odpadów.

W związku z zakupem przez ZECWiK Choroszcz nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, w najbliższych miesiącach wszyscy mieszkańcy zostaną w nie zaopatrzeni. Nowe pojemniki będą przeznaczone tylko dla mieszkańców naszej gminy, pojemniki będą bowiem oznaczone wytłoczonym napisem „Gmina Choroszcz”.

Wymiana starych pojemników na nowe rozpocznie się już początku grudnia 2015 roku. Będziemy się starać, aby był to proces płynny: do końca roku na osiedlach i posesjach naszych mieszkańców powinny się pojawić nowe pojemniki (odpowiada za to nasz ZECWiK), stare zaś od stycznia 2016 roku sukcesywnie będą zabierane przez firmę „CZYŚCIOCH” Sp z o.o. w Białymstoku. W związku z tym uprzejmie prosimy naszych mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia tego procesu w jak najsprawniejszy sposób (o szczegółowych harmonogramach wymiany pojemników będziemy sukcesywnie Państwa informować).

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zwiększenia objętości pojemników na odpady komunalne informujemy, że wielkości pojemników są przyznawane mieszkańcom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XX/189/2013 z dnia 30 września 2013 r. Na mocy tej uchwały, każdemu mieszkańcowi gminy Choroszcz przysługuje 30 litrów – w przypadku segregacji odpadów, oraz 40 litrów – w przypadku braku segregacji; przy czym pojemniki dostarczane do gospodarstw domowych w gminie Choroszcz nie mogą być mniejsze niż 110 lirów. Jeżeli pojemniki zapewnione przez gminę są niewystarczające, obowiązek zaopatrzenia w dodatkowe zbiorniki (zwiększenie pojemności) spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy Nr IX/85/2015 z dnia 4 września 2015 r. zostały zwiększone częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w gminie Choroszcz:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

  1. a) w miesiącach kwiecień-październik:

– odpady zebrane w sposób selektywny z wyjątkiem odpadów zielonych – 1 raz w miesiącu,

– zmieszane odpady komunalne i odpady zielone – 1 raz na dwa tygodnie,

– odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku;

  1. b) w miesiącach listopad-marzec:

– zmieszane i zebrane selektywnie odpady komunalne – 1 raz na miesiąc,

– odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku;

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

– zmieszane i zebrane selektywnie odpady komunalne – 2 razy w tygodniu,

– odpady wielkogabarytowe – 1 raz na miesiąc.

Mamy nadzieję, że stworzone nowe warunki gospodarki odpadami w gminie Choroszcz ułatwią codzienne funkcjonowanie naszym mieszkańcom.

UM