Zagrożenie ASF – apel Inspekcji Weterynaryjnej

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii zwracają się z apelem do gospodarzy utrzymujących świnie, o stosowanie podstawowych środków zabezpieczających hodowle świń przed przeniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszczaniem się ludności i sprzętu rolniczego, Inspekcja Weterynaryjna prosi o stosowanie podstawowych zasad postępowania mających na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

– przestrzeganie obowiązującego zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru, na którym przebywają lub mogą przebywać dziki. Wprowadzenie na teren gospodarstwa utrzymującego świnie zielonki, siana, słomy lub innych rzeczy z terenu na którym bytują dziki, stwarza poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia choroby;
– utrzymywanie świń w oddzielnych zamkniętych pomieszczeniach;
zabezpieczenie terenu gospodarstwa i pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie przed dostępem dzików. Dziki stanowią bowiem główny rezerwuar wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w środowisku naturalnym.
niewypuszczanie zwierząt domowych (psy, koty) poza teren gospodarstwa – zwierzęta te mogą w sposób bierny przenieść chorobę na teren gospodarstwa;
wyłożenie obowiązujących mat dezynfekcyjnych;
niewpuszczanie osób postronnych do pomieszczeń ze świniami;
– maszyny i sprzęt rolniczy po powrocie z pola, powinny być w staranny sposób poddane myciu i dezynfekcji;
używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach ze świniami wraz z zachowaniem zasad higieny osobistej;
– stosowanie codziennej kontroli stanu zdrowia świń oraz zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć do powiatowego lekarza weterynarii.

Powyższe zasady zostały zawarte również na ULOTCE dotyczącej zasad ASF.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MR i RW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018.290 t .j.).

Dodatkowo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o obowiązku:

– uzyskania pozwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku na każde przemieszczenie świń (do rzeźni czy innego stada);
– posiadania świadectwa zdrowia na każde przemieszczenie świń wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii
– posiadania w gospodarstwie uzupełnionej księgi rejestracji stada świń.

Mat. org./UM