Program Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 roku – Gmina Choroszcz jest przygotowana

Gmina Choroszcz informuje, że w ramach nowej edycji programu „Rodzina 500+”, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Gmina Choroszcz zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania dokumentów od 1 lipca 2019 roku – poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, obowiązujący od 1 lipca 2019 roku jest dostępny TUTAJ.

Informujemy, że wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” można złożyć:

– listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej;
– przez Internet;
– a także osobiście w gminie, w której mieszkamy. W Gminie Choroszcz dokumenty związane z programem Rodzina 500+ przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), czynny w godz.: pon.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Co jeszcze zmienia się w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku?

Oprócz objęcia programem wszystkich dzieci w rodzinach, od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Oznacza to likwidację czasochłonnej procedury stosowanej dotąd w tych przypadkach.

Proponuje się przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” – w postaci prawa do dodatku wychowawczego – dzieciom do 18. roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych). Dodatek ten przyznaje się na wniosek dyrektora placówki, składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Dodatek ten powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Wprowadza się szczególny, 3-miesieczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko (liczony od dnia urodzenia dziecka). Rodzice, jak również odpowiednio: opiekun prawny oraz opiekun faktyczny dziecka w ten sposób otrzymują dodatkowy czas na złożenie wniosku. Proponuje się wprowadzenie owego szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Wprowadza się także rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W konsekwencji, w przypadku wygaśnięcia praw do świadczenia przez jednego z rodziców, świadczenie to przechodzi „z automatu” na drugiego z rodziców dziecka, lecz musi on złożyć swój wniosek o świadczenie (na podstawie nowego wniosku, świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia dokumentów).

Rezygnacja z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego w nowej edycji programu „Rodzina 500+” umożliwiła znaczne uproszczenie procedur: nastąpiło zdecydowane skrócenie wniosku, ponadto pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie, zarówno w momencie startu okresu świadczeniowego, jak i w jego trakcie.

Wraz z dniem 1 lipca 2019 roku wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia: zrezygnowano z konieczności wydawania decyzji administracyjnej w tej kwestii. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia, lub w przypadku braku poczty elektronicznej, informację tę będzie mogła odebrać osobiście. Ważne: nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Zapraszamy mieszkańców gminy Choroszcz do składania dokumentów w ramach programu „Rodzina 500+” poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy – od 1 lipca 2019 roku.

UM