KRUS informuje o zmianach

Od 1 października 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 poz. 1506).

Wprowadzone zmiany dają możliwość rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych do:

  • dokonania wyboru podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu w KRUS lub w ZUS – dotyczy to osób, które począwszy od dnia 1 października 2015r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
  • przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników osób, które zostały wyłączone z tego ubezpieczenia w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno – rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie. Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy. Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno – rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w ZUS oraz brakiem możliwości powrotu do ubezpieczenia w KRUS w okresie pobierania wymienionych świadczeń. Wzór wniosku można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej Kasy lub na stronie internetowej pod adresem: www.krus.gov.pl.

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzone składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. W tym celu należy złożyć do organu przyznającego świadczenie (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się) wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno – rentowym w KRUS w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2016r.

Składki za wyżej wymienione osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno – rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Elżbieta Swatowska