KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

XI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – zapraszamy

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w auli M-GCKiS w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B i zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały o długości ok 0,5 km”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Łyski.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Choroszcz.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Izbiszcze, Kruszewo, Konowały i Pańki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr X/94/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie Porosły.
19. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Choroszcz za okres 01.09.2018 r.-31.08.2019 r.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z art. 2, art. 165 ust. 2 i art. 163 w związku z art. 7 Konstytucji RP.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XII/128/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz (Dz. U. Woj. Podl. z 2012r. poz. 308 z późn. zm.).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
24. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
25. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
26. Wolne wnioski.
27. Zakończenie obrad Sesji.


Transmisja wideo na żywo tutaj.