KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Czyszczone kominy to mniejszy smog

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy informuje o prowadzonej kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.

Kampania społeczna „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Jej celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.

Celem akcji jest też uwrażliwienie obywateli na fakt, aby użytkowane przez nich mieszkania czy lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowa i wentylacyjne). Bo tylko takie gwarantują minimalizacją lub wręcz całkowite wyeliminowanie smogu z powietrza, którym na co dzień oddychamy.

Ważnym elementem, który pomaga skutecznie wyeliminować występowanie smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej dotyczącej tego:

– jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów zanieczyszczających powietrze, oraz
– jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne, zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

W związku z tym informujemy, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje, aby w obiektach lub w ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
– od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych powyżej — co najmniej raz na 3 miesiące;
– od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych powyżej — co najmniej raz na 6 miesięcy.
– z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Dodatkowo, Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza Kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Pragniemy uświadomić społeczeństwu, że prawidłowo wykonany komin: z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia; brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy informuje, że nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jego członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Mat. org./UM