Usuwanie azbestu

Burmistrz Choroszczy informuje mieszkańców, iż przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy do składania stosownych informacji.

Do projektu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski
w Choroszczy w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

 Wobec powyższego osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz, planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie:

 – informacji o wyrobach zawierających azbest,
 – oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 – oświadczenia, czy obiekt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej,
– dokumentacji fotograficznej, obrazującej stan (stan przed rozpoczęciem prac), która umożliwi porównanie z dokumentacją fotograficzną powykonawczą (wersja papierowa lub elektroniczna)

do dnia 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu (pokój nr 7) oraz pobrać ze strony internetowej www.choroszcz.pl

Informacje dotyczące dofinansowania usuwaniu wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, pokój nr 7, tel. 85 713 22 09. Sprawę prowadzi p. Artur Bergiel.