XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu  w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2020 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Choroszcz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawkowej w Kruszewie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2020 roku.
 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Gminę Choroszcz Gminie Tykocin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 14.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2019 rok.
 15.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 16.  Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Choroszcz w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Choroszcz za 2019 rok.
 17.  Informacja Burmistrza Choroszczy o rentach planistycznych.
 18.  Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 19.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 20.  Wolne wnioski.
 21.  Zakończenie obrad Sesji.

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl/  – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

TRANSMISJA WIDEO SESJI NA ŻYWO TUTAJ