KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór kandydatów na rachmistrzów

Burmistrz Choroszczy – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Choroszcz.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące WARUNKI:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Choroszcz,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aby pozykać informacje jaką rolę w spisie pełni rachmistrzjaki jest profil oraz rodzaj zadań przewidzianych w tej funkcji, a także na czym polega nabór na te funkcję, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami TUTAJ.

WAŻNE INFORMACJE dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERTod 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury wraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie poniżej).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, w godzinach pracy Urzędu (16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2).

Przypominamy o obowiązku posiadania środków ochrony osobistej, tj. maseczek, przyłbic, chust zasłaniających usta i nos. Urząd Miejski w Choroszczy zapewnia płyn do dezynfekcji rąk.

Osobą do kontaktu w sprawie naboru na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 z ramienia Urzędu Miejskiego w Choroszczy, jest p. Halina Ciereszkotel. 85 713 22 05.

Więcej informacji można znaleźć na: www.spisrolny.gov.pl.

Przydatne dokumenty:
– Zgłoszenie kandydata na rachmistrza wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów 1-4;
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
– Oświadczenie o niekaralności;
– Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku