XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 12 w Klepaczach.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XIII /173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”