Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja – nieodpłatnie

Starostwom Powiatowe w Białymstoku informuje, że w gminach na terenie Powiatu Białostockiego mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Od 18 stycznia br. usługi te na powrót realizowane są w formie stacjonarnej.

Kto może skorzystać? Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania danego problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w powyższych sprawach, jednak opróćz pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

WAŻNE: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – wspólne sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

WAŻNE: Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:

Białystok: ul. Słonimska 15/1, lok.42, 15-028 Białystok:

 • poniedziałek – środa: 8.00-12.00
 • czwartek – piątek: 12.30-16.30

Łapy: Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

 • poniedziałek: 11.00-15.00
 • wtorek – piątek: 9.00-13.00

Wasilków: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków

 • poniedziałek: 8.00-12.00
 • czwartek: 8.00-12.00

Tykocin: Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

 • wtorek: 9.00-13.00

Czarna Białostocka: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a, 16-020 Czarna Białostocka

 • środa: 9.00-13.00
 • piątek: 9.00-13.00

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki i wtorki przez Radców Prawnych, a w środy, czwartki i piątki przez Adwokatów.

Punkty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Michałowo: ul. Leśna 1, 16-050 Michałow

 • poniedziałek – piątek: 8.00-12.00

Porady prawne udzielane są przez aplikanta radcowskiego.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz: ul. H. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz

 • poniedziałek – środa: 8.00-12.00
 • czwartek – piątek: 12.30-16.30

 Białystok: ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok

 • poniedziałek – środa: 12.30-16.30
 • czwartek – piątek: 8.00-12.00

W powyższych punktach poradnictwo obywatelskie jest prowadzone przez Doradców Obywatelskich, którzy również są Radcami Prawnymi.

nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

– w punkcie zlokalizowanym w Białymstoku w każdy poniedziałek i czwartek,

– a także w punktach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (w Michałowie, Choroszczy i Białymstoku), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

Zapisy do nieodpłatnego skorzystania z usług publicznych odbywają się:

– pod nr. tel. 519 314 080 w godzinach:

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek – piątek: 7.30-15.30

– e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

– lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

WAŻNE:

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

2. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, może odbywać się także poza punktem, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po umówieniu terminu wizyty.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które po umówieniu terminu wizyty zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 j.t. ze zm.) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Na podts. mat. org./UM