Miasto i Gmina

XI Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

Informujemy że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2015.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Złotorii gm. Choroszcz.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Turczyn.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

11. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

12. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad Sesji.

źródło : choroszcz.pl