Zgłoś czym ogrzewasz budynki

1 lipca br. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Właściciele i zarządcy obiektów, którzy posiadają źródło o mocy do 1 MW na wysłanie dokumentu mają 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów – 14 dni. Deklaracje najłatwiej jest złożyć elektronicznie – bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić również za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Z problemem smogu Polska zmaga się od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona. Dlatego stworzono jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza – ma temu służyć m.in. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), dostępna pod adresem: zone.gunb.gov.pl.

CEEB to narzędzie do składania deklaracji źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw – dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i zarządców administrujących budynkiem. Baza docelowo będzie też kompleksowym i rzetelnym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w polskich domach i budynkach. Zebranie tych informacji pozwoli na podjęcie skutecznych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza w kraju.

Składanie deklaracji

formularzu dostępnym pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ należy wpisać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji: jeden – dotyczy budynków mieszkalnych, a drugi – budynków niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć:

Deklarację w wersji papierowej za pośrednictwem Gminy Choroszcz można złożyć:

  • elektronicznie – przesyłając skan wypełnionej deklaracji na adres: urzad@choroszcz.pl;
  • osobiście – składając dokument w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
  • listownie – przesyłając wypełnioną deklarację na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Więcej informacji na temat deklaracji można uzyskać na stronie: www.gunb.gov.pl.

O CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu pn. Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), realizowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Projekt potrwa do sierpnia 2023 r. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do rejestru uprawnionych. Dzięki e-usługom, obywatele będą efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie. E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje.

 Na podst. www.gunb.gov.pl/UM