Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz 2022 – czekamy na projekty!

Właśnie rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz. Projekty do realizacji w roku 2022 można zgłaszać od 21 lipca do 20 sierpnia 2021 roku. Może to zrobić każdy mieszkaniec miasta Choroszcz, pod warunkiem, że uzyska poparcie 5 innych mieszkańców. Zapraszamy!

Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz – to wydzielona kwota w budżecie Gminy Choroszcz, przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez mieszkańców i następnie wybranych do realizacji. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące realizacji działań znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy. Rozpoczęcie i zakończenie danej inwestycji powinno odbyć się w ciągu jednego roku, choć w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie tego terminu (na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych).

Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2022 rok to 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może być większa niż 75 tys. zł i nie może być mniejsza niż 15 tys. zł.

W JAKI SPOSÓB ZGŁASZAĆ PROJEKTY?

Projekty inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby stale zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każdy uprawniona osoba może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców Choroszczy (każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu).

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Projekty inwestycyjne do realizacji w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz można zgłaszać w terminie od 21 lipca do 20 sierpnia 2021 r. – na podstawie formularza wraz z załącznikami, dostępnego poniżej artykułu jako osobne pliki, oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Dominikańskiej 2.

Formularze zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok można składać do 20 sierpnia 2021 r. poprzez:

  • złożenie projektu w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
  • lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

INNE WAŻNE TERMINY:

  • do 27 sierpnia 2021 r. – zostanie przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna projektów. WAŻNE: w tym czasie wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować wniosek;
  • do 3 września 2021 r. – Burmistrz Choroszczy ogłosi listę zakwalifikowanych projektów, które następnie poddane zostaną pod konsultacje społeczne (głosowanie), oraz listę projektów, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych. WAŻNE: w przypadku odrzucenia projektu, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników weryfikacji, przy czym odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Burmistrza Choroszczy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości wyżej wymienionych list;
  • 10 września-24 października 2021 r. – przeprowadzenie głosowania – konsultacji społecznych z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok.

O dalszych etapach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok będziemy informować na bieżąco.

 Zapraszamy do zgłaszania pomysłów do realizacji w mieście Choroszcz w 2022 roku!


Jakie projekty były realizowane w poprzednich latach?

2015:
„Zagospodarowanie terenu otoczenia Kominowego Bajora”
„Cała Choroszcz remontuje swoje Centrum Kultury”

2016:
„Zbiornik wodny Kominowe Bajoro miejscem do rekreacji i wypoczynku”
„Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego”

2017:
„Rekreacja przy Kominowym Bajorze – etap III”
„Stadion Miejski w Choroszczy”

2018:
„Harcówka w Choroszczy”
„Kultura w Choroszczy – najlepsza inwestycją”

2019:
„OSP Choroszcz”
„Stadion Miejski w Choroszczy”

2020:
„100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy”
„OSP Choroszcz cz. II”