XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/2021 z 26 lutego 2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klepacze.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miejskiej w Choroszczy.
 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Sesji.

 Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.