Miasto i GminaZ Urzędu

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki-Klepacze (Gmina Choroszcz)”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Żółtki, Dzikie i Złotoria.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Porosły.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz w obrębie wsi Porosły i Łyski.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2022 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca sprzedaży dla rolników.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2021 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz za 2021 rok.
 14. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz na rok 2022.
 16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na Burmistrza Choroszczy.
 17. Przedstawienie informacji w sprawie ustalonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku.
 20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2021 roku.
 21. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl/ – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl