Masz szkody w uprawach? Złóż wniosek

Susza, grad, nawalny deszcz, ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki, powódź, huragan, pioruny, obsunięcia się ziemi lub lawiny – to źródła potencjalnych szkód mogących zaistnieć w gospodarstwie rolnym. Każdy rolnik z ich skutkami ma niemałe problemy. Co robić, aby temu zaradzić? Korzystając z informacji przygotowanych przez Podlaską Izbę Rolniczą, poniżej przedstawiamy sposoby oraz instrumenty prawne, poradzenia sobie z tym problemem. Jeśli dana szkoda wystąpi w gospodarstwie, rolnik powinien poinformować o tym właściwy terytorialnie urząd gminy. W jaki sposób? Poprzez złożenie pisemnego Wniosku o oszacowanie szkód, na formularzu, który załączmy TUTAJ, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14). W przypadku, jeśli producent rolny posiada grunty w kilku gminach, zgłasza szkody tylko w jednej gminie, tj. w tej, w której znajduje się siedziba gospodarstwa. We Wniosku o oszacowanie szkód należy wyszczególnić wszystkie uprawy, w tym trwałe użytki zielone położone we wszystkich gminach, nawet te, w których poziom szkód wynosi 0%. Powierzchnia upraw wskazana we Wniosku o oszacowanie szkód powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, którą rolnicy podawali we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powierzchnia wskazanych upraw różnić się może tylko w przypadku, kiedy zmiany w powierzchni upraw wystąpiły już po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie). Wniosek o oszacowanie szkód należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane.

WAŻNE: W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powołana przez wojewodę, właściwa terytorialnie ze względu na siedzibę gospodarstwa. W przypadku zaś, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniający dane zawarte w protokołach oszacowania szkód, przedłożone przez producenta rolnego.

UM