KomunikatyMiasto i GminaZ UrzęduZdrowie

Choroszcz w trosce o seniorów

W gminie Choroszcz uruchomiono wydawanie opasek w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” – programu osłonowego wspierającego osoby potrzebujące, będące w wieku 65 lat i powyżej. Opaski życia będą sukcesywnie trafiać do seniorów z naszej gminy, podobnie jak szersza kompleksowa pomoc w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” realizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Jak informuje realizator projektu: opaska życia pozwala, w razie nagłych zdarzeń, zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe. Posiada lokalizator oraz specjalny przycisk, za pomocą którego w łatwy sposób można wezwać pomoc odpowiednich służb. W sytuacjach trudnych tj. zasłabnięcie czy wypadek. Opaska jest bardzo lekka i wygodna w użyciu. 

Opaski to nie wszystko, co w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” otrzymają seniorzy z Choroszczy: pracownicy M-GOPS udzielą im także zdecydowanie bardziej kompleksowego wsparcia, np. w zakresie realizacji codziennych podstawowych potrzeb, tj. zakupy czy umówienie wizyty u lekarza. Pierwszym seniorem zaopiekowanym w ramach akcji został Marek Werpachowski – aktywny senior z naszej gminy. Niebawem, kolejni mieszkańcy naszej gminy w wieku 65+ otrzymają taką pomoc.


„Korpus Wsparcia Seniorów” – Rada Miejska w Choroszczy przyjęła uchwałą nr XLV/449/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Jest to instrument pomagający srebrnym mieszkańcom Gminy Choroszcz zaplanowany na 2023 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, obecnie pomocą będzie objętych około 40 osób. Na ten cel Gmina Choroszcz otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 46 tys. zł; całkowity koszt programu to ponad 57 tys. zł; pozostałą różnicę, czyli ponad 11 tys. zł Gmina Choroszcz poniosła z własnego budżetu.

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania, poprzez umożliwienie im dostępu do tzw. opieki na odległość. Dotyczy to seniorów, którzy, z uwagi na stan zdrowia, borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem. Nawet jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, nie są w stanie w sposób wystarczający otrzymać opiekę w codziennym swoim życiu, w zakresie, jaki odpowiada ich potrzebom.

„Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest w dwóch modułach:

– moduł I: zapewnia wsparcie seniorom w wieku 65+ przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie oraz wynikających z potrzeb rozeznanych przez M-GOPS w Choroszczy, takich na przykład jak: zakupy, pomoc w realizacji spraw urzędowych, umówienie wizyty lekarskiej, wykupienie leków i podobne;

– moduł II: koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa osób starszych oraz umożliwia im samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość. W ramach tego modułu Gmina Choroszcz wyposaża seniorów w specjalne opaski życia – opaski pierwszej pomocy, które noszone na ręce, w razie nagłego wypadku – zasłabnięcia czy niemocy, pozwolą seniorom szybko wezwać pomoc.

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, 1981, 2270, z 2022 r., poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, z 2023 r., poz. 186) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy. Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, przy czym udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Kwota na realizację przez Gminę Choroszcz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynosi: 57 877 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynoszą 46 301 zł.

Środki własne Gminy Choroszcz na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynoszą 11 576 zł.

Tekst: na podst.mat.org. UM/Foto: UM