Miasto i GminaZ Urzędu

Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Choroszczy, na dzień 27 października 2023 r. o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, zwołana została L Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

L Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”, zaś obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl