KomunikatyMiasto i Gmina

Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program
Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych
praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy od kampanii i konferencji, poprzez tworzenie partnerstw, badania i analizy, bezpłatne doradztwo, aż po działania rzecznicze.
Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:
● podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
● wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
● przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.
Informacje o naborze
Etap I – nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024
– ogłoszenie wyników: 1 marca 2024
Etap II – nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024
– ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024
​Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania.
Wkład własny nie jest wymagany. Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.
W ramach grantu:
● 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne, w tym zarządzanie projektem grantowym,
● 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce. Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jedną organizację. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej – bez przepływu środków finansowych. Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl
Nabór jest prowadzony w języku polskim.
Granty mogą być przyznane m.in. na następujące działania:
● podnoszenie świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach;
● organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
● tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
● zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
● badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
● promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
● działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
● inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym np.: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur
funkcjonowania.
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z animatorką: helpdesk@owop.org.pl