KomunikatyZdrowie

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością – kluczowe informacje

Osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która określa liczbę punktów uprawniających do przyznania świadczenia.

Procedura ubiegania się o świadczenie:

  1. Wniosek do WZON: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
  2. Decyzja WZON: Po uzyskaniu decyzji WZON-u i jej uprawomocnieniu się (po upływie 14 dni od doręczenia, jeśli nie złożono wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), można przystąpić do składania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  3. Wniosek do ZUS: Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć do ZUS-u dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji WZON-u. Złożenie wniosku wcześniej skutkuje jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Osoby posiadające ostateczną decyzję WZON-u mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia. Świadczenie będzie przyznane z wyrównaniem od dnia, od którego WZON ustalił uprawniającą liczbę punktów, lub od daty wskazanej przez wnioskodawcę. Po upływie tego terminu, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Harmonogram przyznawania świadczeń:

2024 rok: Osoby z punktacją od 87 do 100.

2025 rok: Osoby z punktacją od 78 do 86.

2026 rok: Osoby z punktacją od 70 do 77.

Osoby z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, mogą ubiegać się o świadczenie już w 2024 roku, jeśli uzyskają co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Osoby niepełnosprawne mogą być reprezentowane przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej (obecnie 1780,96 zł brutto). Można otrzymać od 713 zł do 3919 zł miesięcznie, w zależności od liczby punktów ustalających poziom potrzeby wsparcia